/

або
/

або

Список неправильних дієслівНеправильні дієслова в блоках


Неправильні дієслова - це дієслова, які в минулому часі мають особливу форму, на відміну від правильних дієслів, до яких ми додаємо закінчення - ed.


Коли нам треба показати минулий час, ми знаходимо форму неправильного дієслова в другій колонці таблиці неправильних дієслів. Третя колонка використовується для утворення часів групи Perfect і для утворення Passive Voice. Форми неправильних дієслів необхідно запам'ятати.


Неправильні дієслова легше запам'ятовувати блоками


Дієслова, об'єднані поєднанням букв - ay в першій формі та - aid в другій та третій формах


pay paid paid платити
say said said сказати
lay laid laid класти

Дієслова, у яких 2-а і 3-а форми мають закінчення - ought та - aught


bring brought brought приносити
buy bought bought купувати
catch caught caught ловити
fight fought fought битися
seek sought sought шукати
teach taught taught учити, навчати
think thought thought думати

Дієслова, у яких співпадає 2-а і 3-а форми


have had had мати
hear heard heard чути
get got got отримувати
keep kept kept зберігати
hold held held тримати
lead led led вести за собою
leave left left залишати, виходити
lend lent lent позичати
lose lost lost втрачати
make made made робити
mean meant meant означати
meet met met зустрічати
pay paid paid платити
say said said сказати
seek sought sought шукати
sell sold sold продавати
send sent sent відправляти, посилати

Дієслова, у яких усі три форми співпадають


bet bet bet битися об заклад
cost cost cost коштувати
cut cut cut різати, розрізати
hit hit hit ударяти
hurt hurt hurt поранити, травмувати
let let let дозволяти
put put put ставити
set set set встановлювати
shut shut shut закривати

Дієслова, у яких відбувається чергування голосних i - a - u


begin began begun починати
drink drank drunk пити
ring rang rung дзвонити
sing sang sung співати
sink sank sunk тонути
swim swam swum плавати

Дієслова, у яких співпадає 2-а і 3-а форми та які схожі по звучанню


bend bent bent гнути
build built built будувати
spend spent spent витрачати

speak spoke spoken говорити
steal stole stolen красти

sleep slept slept спати
keep kept kept зберігати
leave left left залишати
feel felt felt відчувати

blow blew blown дути, видихати
draw drew drawn малювати
fly flew flown літати
grow grew grown зростати
throw threw thrown кидати

feed fed fed годувати
feel felt felt відчувати

Дієслова, у яких усі три форми різні


be was, were been бути
beat beat beaten бити
begin began begun починати
bite bit bitten кусати
blow blew blown дути, видихати
break broke broken ламати, розбивати
choose chose chosen вибирати
do did done робити
draw drew drawn малювати
drink drank drunk пити
drive drove driven їздити
eat ate eaten їсти
fall fell fallen падати
fly flew flown літати
forget forgot forgotten забувати
forgive forgave forgiven пробачати
freeze froze frozen замерзати
give gave given давати, дарувати
go went gone йти, рухатися
grow grew grown зростати
hide hid hidden ховати
know knew known знати
lie lay lain лежати
ride rode ridden їхати верхи, кататися
ring rang rung дзвонити
rise rose risen сходити, вставати
see saw seen бачити
shake shook shaken трясти
sing sang sung співати
sink sank sunk тонути
speak spoke spoken говорити
steal stole stolen красти
swear swore sworn присягатися
swim swam swum плавати
take took taken брати
tear tore torn рвати
throw threw thrown кидати
wake woke woken прокидатися
wear wore worn носити
write wrote written писати

Таблиця неправильних дієслів

У цій таблиці зібрані найбільш поширені неправильні дієслова

be was,were been бути
beat beat beaten бити
become became become ставати
begin began begun починати
bend bent bent гнути
bet bet bet битися об заклад
bite bit bitten кусати
blow blew blown дути, видихати
break broke broken ламати, розбивати
bring brought brought приносити
build built built будувати
buy bought bought купувати
catch caught caught ловити
choose chose chosen вибирати
come came come приходити
cost cost cost коштувати
cut cut cut різати, розрізати
deal dealt dealt мати справу
dig dug dug копати
do did done робити
draw drew drawn малювати
drink drank drunk пити
drive drove driven їздити
eat ate eaten їсти
fall fell fallen падати
feed fed fed годувати
feel felt felt відчувати
fight fought fought битися
find found found знаходити
fly flew flown літати
forget forgot forgotten забувати
forgive forgave forgiven пробачати
freeze froze frozen замерзати
get got got отримувати
give gave given давати, дарувати
go went gone йти, рухатися
grow grew grown зростати
hang hung hung вішати
have had had мати
hear heard heard чути
hide hid hidden ховати
hit hit hit ударяти
hold held held тримати
hurt hurt hurt травмувати
keep kept kept зберігати
know knew known знати
lay laid laid класти
lead led led вести за собою
leave left left залишати
lend lent lent позичати
let let let дозволяти
lie lay lain лежати
light lit lit запалювати
lose lost lost втрачати
make made made робити
mean meant meant означати
meet met met зустрічати
pay paid paid платити
put put put ставити
read read read читати
ride rode ridden їхати верхи, кататися
ring rang rung дзвонити
rise rose risen сходити, вставати
run ran run бігти
say said said сказати
see saw seen бачити
seek sought sought шукати
sell sold sold продавати
send sent sent відправляти, посилати
set set set встановлювати
shake shook shaken трясти
shine shone shone світити
shoot shot shot стріляти
show showed shown, showed показувати
shut shut shut закривати
sing sang sung співати
sink sank sunk тонути
sit sat sat сидіти
sleep slept slept спати
speak spoke spoken говорити
spend spent spent витрачати
stand stood stood стояти
steal stole stolen красти
stick stuck stuck приклеювати
strike struck struck, stricken ударяти, бити
swear swore sworn присягати
sweep swept swept підмітати
swim swam swum плавати
swing swung swung гойдатися
take took taken брати
teach taught taught навчати
tear tore torn рвати
tell told told розповідати
think thought thought думати
throw threw thrown кидати
understand understood understood розуміти
wake woke woken прокидатися
wear wore worn носити
win won won перемогти, виграти
write wrote written писати
більше про Past Simple
Тест на перевірку
Питання 1
Ia pair of nice jeans last Saturday.
Питання 2
Webreakfast at 8 a.m.
Питання 3
Do you know whatyesterday?
Питання 4
Theyto Madrid in the morning.
Питання 5
Ia holiday in Venice.
Питання 6
Shea job in the shopping center.
Питання 7
Theyus to a restaurant.
Питання 8
Youyour scarf at my house.
Питання 9
Imy choice.
Ваш результат: 0 / 9