• menu
 • /

 • menu
 • /

  Список неправильних дієслів

  

  Неправильні дієслова в блоках


  Неправильні дієслова - це дієслова, які в минулому часі мають особливу форму, на відміну від правильних дієслів, до яких ми додаємо закінчення - ed.


  Коли нам треба показати минулий час, ми знаходимо форму неправильного дієслова в другій колонці таблиці неправильних дієслів. Третя колонка використовується для утворення часів групи Perfect і для утворення Passive Voice. Форми неправильних дієслів необхідно запам'ятати.


  Неправильні дієслова легше запам'ятовувати блоками


  Дієслова, об'єднані поєднанням букв - ay в першій формі та - aid в другій та третій формах


  pay paid paid платити
  say said said сказати
  lay laid laid класти

  Дієслова, у яких 2-а і 3-а форми мають закінчення - ought та - aught


  bring brought brought приносити
  buy bought bought купувати
  catch caught caught ловити
  fight fought fought битися
  seek sought sought шукати
  teach taught taught учити, навчати
  think thought thought думати

  Дієслова, у яких співпадає 2-а і 3-а форми


  have had had мати
  hear heard heard чути
  get got got отримувати
  keep kept kept зберігати
  hold held held тримати
  lead led led вести за собою
  leave left left залишати, виходити
  lend lent lent позичати
  lose lost lost втрачати
  make made made робити
  mean meant meant означати
  meet met met зустрічати
  pay paid paid платити
  say said said сказати
  seek sought sought шукати
  sell sold sold продавати
  send sent sent відправляти, посилати

  Дієслова, у яких усі три форми співпадають


  bet bet bet битися об заклад
  cost cost cost коштувати
  cut cut cut різати, розрізати
  hit hit hit ударяти
  hurt hurt hurt поранити, травмувати
  let let let дозволяти
  put put put ставити
  set set set встановлювати
  shut shut shut закривати

  Дієслова, у яких відбувається чергування голосних i - a - u


  begin began begun починати
  drink drank drunk пити
  ring rang rung дзвонити
  sing sang sung співати
  sink sank sunk тонути
  swim swam swum плавати

  Дієслова, у яких співпадає 2-а і 3-а форми та які схожі по звучанню


  bend bent bent гнути
  build built built будувати
  spend spent spent витрачати

  speak spoke spoken говорити
  steal stole stolen красти

  sleep slept slept спати
  keep kept kept зберігати
  leave left left залишати
  feel felt felt відчувати

  blow blew blown дути, видихати
  draw drew drawn малювати
  fly flew flown літати
  grow grew grown зростати
  throw threw thrown кидати

  feed fed fed годувати
  feel felt felt відчувати

  Дієслова, у яких усі три форми різні


  be was, were been бути
  beat beat beaten бити
  begin began begun починати
  bite bit bitten кусати
  blow blew blown дути, видихати
  break broke broken ламати, розбивати
  choose chose chosen вибирати
  do did done робити
  draw drew drawn малювати
  drink drank drunk пити
  drive drove driven їздити
  eat ate eaten їсти
  fall fell fallen падати
  fly flew flown літати
  forget forgot forgotten забувати
  forgive forgave forgiven пробачати
  freeze froze frozen замерзати
  give gave given давати, дарувати
  go went gone йти, рухатися
  grow grew grown зростати
  hide hid hidden ховати
  know knew known знати
  lie lay lain лежати
  ride rode ridden їхати верхи, кататися
  ring rang rung дзвонити
  rise rose risen сходити, вставати
  see saw seen бачити
  shake shook shaken трясти
  sing sang sung співати
  sink sank sunk тонути
  speak spoke spoken говорити
  steal stole stolen красти
  swear swore sworn присягатися
  swim swam swum плавати
  take took taken брати
  tear tore torn рвати
  throw threw thrown кидати
  wake woke woken прокидатися
  wear wore worn носити
  write wrote written писати

  Таблиця неправильних дієслів

  У цій таблиці зібрані найбільш поширені неправильні дієслова

  be was,were been бути
  beat beat beaten бити
  become became become ставати
  begin began begun починати
  bend bent bent гнути
  bet bet bet битися об заклад
  bite bit bitten кусати
  blow blew blown дути, видихати
  break broke broken ламати, розбивати
  bring brought brought приносити
  build built built будувати
  buy bought bought купувати
  catch caught caught ловити
  choose chose chosen вибирати
  come came come приходити
  cost cost cost коштувати
  cut cut cut різати, розрізати
  deal dealt dealt мати справу
  dig dug dug копати
  do did done робити
  draw drew drawn малювати
  drink drank drunk пити
  drive drove driven їздити
  eat ate eaten їсти
  fall fell fallen падати
  feed fed fed годувати
  feel felt felt відчувати
  fight fought fought битися
  find found found знаходити
  fly flew flown літати
  forget forgot forgotten забувати
  forgive forgave forgiven пробачати
  freeze froze frozen замерзати
  get got got отримувати
  give gave given давати, дарувати
  go went gone йти, рухатися
  grow grew grown зростати
  hang hung hung вішати
  have had had мати
  hear heard heard чути
  hide hid hidden ховати
  hit hit hit ударяти
  hold held held тримати
  hurt hurt hurt травмувати
  keep kept kept зберігати
  know knew known знати
  lay laid laid класти
  lead led led вести за собою
  leave left left залишати
  lend lent lent позичати
  let let let дозволяти
  lie lay lain лежати
  light lit lit запалювати
  lose lost lost втрачати
  make made made робити
  mean meant meant означати
  meet met met зустрічати
  pay paid paid платити
  put put put ставити
  read read read читати
  ride rode ridden їхати верхи, кататися
  ring rang rung дзвонити
  rise rose risen сходити, вставати
  run ran run бігти
  say said said сказати
  see saw seen бачити
  seek sought sought шукати
  sell sold sold продавати
  send sent sent відправляти, посилати
  set set set встановлювати
  shake shook shaken трясти
  shine shone shone світити
  shoot shot shot стріляти
  show showed shown, showed показувати
  shut shut shut закривати
  sing sang sung співати
  sink sank sunk тонути
  sit sat sat сидіти
  sleep slept slept спати
  speak spoke spoken говорити
  spend spent spent витрачати
  stand stood stood стояти
  steal stole stolen красти
  stick stuck stuck приклеювати
  strike struck struck, stricken ударяти, бити
  swear swore sworn присягати
  sweep swept swept підмітати
  swim swam swum плавати
  swing swung swung гойдатися
  take took taken брати
  teach taught taught навчати
  tear tore torn рвати
  tell told told розповідати
  think thought thought думати
  throw threw thrown кидати
  understand understood understood розуміти
  wake woke woken прокидатися
  wear wore worn носити
  win won won перемогти, виграти
  write wrote written писати
  більше про Past Simple
  Тест на перевірку
  Питання 1
  Ia pair of nice jeans last Saturday.
  Питання 2
  Webreakfast at 8 a.m.
  Питання 3
  Do you know whatyesterday?
  Питання 4
  Theyto Madrid in the morning.
  Питання 5
  Ia holiday in Venice.
  Питання 6
  Shea job in the shopping center.
  Питання 7
  Theyus to a restaurant.
  Питання 8
  Youyour scarf at my house.
  Питання 9
  Imy choice.
  Ваш результат: 0 / 9